Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Wattslimmer B.V., Statutair gevestigd te Nobelstraat 29-6, 3846 CE Harderwijk.
WattSlimmer B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89651979.

Definities
Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

1. Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden betreft Algemene
Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW);
2. Offerte:
de schriftelijke en/of elektronische aanbieding (het aanbod) van Opdrachtnemer aan
Koper/Opdrachtgever om tegen een bepaalde prijs (een) dienst(en) en/of product(en) te
leveren;
3. Opdrachtnemer:
WattSlimmer; levert (een) dienst(en) en/of product(en) ten behoeve van
Koper/Opdrachtgever;
4. Koper/Opdrachtgever:
een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening
van zijn beroep/bedrijf; en (een) dienst(en) en/of product(en) van Opdrachtnemer afneemt c.q.
Opdracht verleent aan Opdrachtnemer;
5. Opdracht:
de Overeenkomst(en) tot het leveren van (een) dienst(en) en/of product(en) ten
behoeve van de Koper/Opdrachtgever;
6. Overeenkomst:
de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen
Koper/Opdrachtgever en WattSlimmer waarin omschreven dan wel mondeling besproken is,
staat welke dienst(en) en/of product(en) WattSlimmer tegen welke vergoeding en onder welke
voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over Overeenkomst als over een
Opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld;
7. Particuliere klant:
de natuurlijke persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn
bedrijf;
8. Zakelijke klant:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep
of bedrijf;
9. Partijen:
Opdrachtnemer en Koper/Opdrachtgever samen;
10. Onder dienstverlening van de Opdrachtnemer wordt verstaan, maar niet gelimiteerd:
– Het leveren en installeren van zonnepanelen;
– Het leveren en installeren van laadpalen;
– Het leveren en installeren van (hybride) warmtepompen;
– Het leveren en installeren van CV ketels;
– Het leveren en installeren van meterkasten;
– Het leveren en installeren van thuisbatterijen;
– Het leveren en installeren van airco’s;
– Het leveren van producten aan bedrijven;
– Het leveren van energielabel voor woningen.
11. Website:
www.wattslimmer.nl

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte, Overeenkomst en overige
rechtsbetrekkingen tussen WattSlimmer en de Koper/Opdrachtgever waarop WattSlimmer deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover door partijen niet uitdrukkelijk
en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door WattSlimmer
zijn aanvaard.
3. Indien WattSlimmer bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden is overeengekomen, kan
Koper/Opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen. Deze Algemene
Voorwaarden gelden aldus ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
4. De toepasselijkheid van door de Zakelijke klant gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden
wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de
Koper/Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij WattSlimmer
zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper/Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
6. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische
weg aan de Koper/Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
de Koper/Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de Koper/Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos
zullen worden toegezonden.
7. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden op enig moment (geheel of gedeeltelijk)
worden vernietigd ofwel nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen in stand en zal de
betreffende bepaling onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking/bedoeling
van deze bepaling zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

1. Aanbiedingen en/of prijsopgaven van WattSlimmer zijn steeds vrijblijvend. WattSlimmer is dan
ook op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven, schriftelijk, mondeling, telefonisch, per email of anderszins verstrekt met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten
worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan, maar hebben slechts een indicatieve
betekenis. WattSlimmer garandeert niet dat de kenmerken en producten volledig met de
gegeven informatie in overeenstemming zijn. Evenmin wordt WattSlimmer gebonden.
Afwijkingen zijn in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van WattSlimmer ontheffen haar
van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit
voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
4. Een samengestelde offerte verplicht WattSlimmer niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen zijn geldig zolang deze worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
6. Overeenkomsten (hoe ook genaamd) komen tot stand op het moment dat een aanvaarding
door Koper/Opdrachtgever door WattSlimmer schriftelijk wordt bevestigd dan wel op het moment
dat WattSlimmer een aanvang neemt met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze
aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening
stuurt WattSlimmer onverwijld een elektronische bevestiging aan de Koper/Opdrachtgever.
7. De Koper/Opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het
uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de Koper/Opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige
en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid
en volledigheid van deze informatie.
8. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten en/of materialen.
9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van WattSlimmer blijkt dat
het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal WattSlimmer de Koper/Opdrachtgever
hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden
gewijzigd. Deze tussentijdse wijzigingen dienen immer door partijen aan elkaar te zijn bevestigd,
dan wel gelden als bevestigd door ondernemer indien er aanvang is gemaakt met de gewijzigde
werkzaamheden. Wanneer er sprake is van tussentijdse wijzigingen, aanvaardt
Koper/Opdrachtgever dat de overeengekomen tijdsplanning hierdoor kan worden beïnvloed.
WattSlimmer kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige
vergoeding van schade aan de Koper/Opdrachtgever.
10. Indien de Koper/Opdrachtgever geen eigenaar is van de woning waar diensten zullen worden
verricht door WattSlimmer kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een
akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
11. Afspraken of Overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van WattSlimmer bevoegde
medewerkers van WattSlimmer binden deze laatste niet, tenzij een rechtsgeldige
vertegenwoordiger van WattSlimmer deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In
geval van contante betalingen door de Koper/Opdrachtgever verstrekt WattSlimmer steeds een
kwitantie.

Artikel 3 – Prijzen

1. Alle door WattSlimmer opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn behoudens
andersluidende mededelingen exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege
opgelegde heffingen, verhogingen en eventuele wettelijke bijdragen. Koper/Opdrachtgever is
de prijs verschuldigd die WattSlimmer opgeeft of weergeeft en WattSlimmer in haar bevestiging
aan Koper/Opdrachtgever meedeelt. Kennelijke schrijffouten in de prijsopgave kunnen ook na
de totstandkoming van de Overeenkomst door WattSlimmer worden gecorrigeerd.
2. WattSlimmer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen
op de financiële markt en waar WattSlimmer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden
productie c.q. diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
van btw-tarieven of overige wettelijke bepalingen en regelingen.
4. Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de Overeenkomst niet toegestaan voor de
Zakelijke klant, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, en
Koper/Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Bij prijs-of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst mag
de Particuliere klant de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden.
Tenzij de Particuliere klant binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging
aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht. Na deze termijn mag WattSlimmer
ervan uitgaan dat de Particuliere klant met deze wijziging heef ingestemd.

Artikel 4 – (kosten van) Meerwerk

1. Indien WattSlimmer het noodzakelijk acht dat er meerwerk nodig is voor het goed uitvoeren van
de overeengekomen prestatie, gaat dit in overleg met de Koper/Opdrachtgever waarna de
Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. WattSlimmer kan nimmer
ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding
aan de Koper/Opdrachtgever.
2. Foutieve of te late informatie, verstrekt door Koper/Opdrachtgever, kan tevens meerwerk
opleveren of op een andere manier kostenverhogend werken. Deze kosten komen te allen tijde
geheel voor rekening van Koper/Opdrachtgever.
3. Vertraging veroorzaakt op wat voor manier dan ook door Koper/Opdrachtgever kan
kostenverhogend werken. Deze kosten komen te allen tijde geheel voor rekening van
Koper/Opdrachtgever.
4. WattSlimmer zal altijd met de Koper/Opdrachtgever in overleg treden over een redelijk bedrag
ter vergoeding. Een Koper/Opdrachtgever stemt automatisch in met het bedrag van de
vergoeding indien hij niet binnen vijf werkdagen afwijzend reageert dan wel weigert om in
overleg te treden met WattSlimmer over een redelijk bedrag ter vergoeding. WattSlimmer kan van
de termijn van 5 werkdagen afwijken, indien omstandigheden hier aanleiding voor geven.
Wanneer de situatie zich voordoet dat wordt afgeweken van de termijn van 5 werkdagen, dan
wordt de redelijkheid & billijkheid in acht genomen.

Artikel 5 – Installatiewerkzaamheden

1. Installatiewerkzaamheden vinden uitsluitend plaats door of in opdracht van Zonneprofijt,
volgens de geldende voorschriften en de door WattSlimmer gestelde normen.
2. WattSlimmer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van de bestellingen van producten en de levering van diensten.
3. Het zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem wordt gezien als opgeleverd wanneer
WattSlimmer het zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem na voltooiing van de
installatiewerkzaamheden in werking stelt. Bij de oplevering ondertekenen de Klant en de
monteur het digitale opleverformulier.
4. WattSlimmer behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de
installatiewerkzaamheden dan wel het ontbinden van de Overeenkomst, wanneer zich situaties
voordoen zoals, maar niet beperkt tot:
– Medewerkers van WattSlimmer (of door WattSlimmer ingehuurde personen) door de
Koper/Opdrachtgever onheus, ongepast, bedreigend of onfatsoenlijk bejegend worden,
zulks ter beoordeling door de directie van WattSlimmer .
– De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of
weersinvloeden;
– De locatie voor de installatiewerkzaamheden niet afdoende bereikbaar is;
– De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
– Asbest wordt aangetroffen;
– Insecten worden aangetroffen die verwijderd/verdelgd moeten worden alvorens de
installatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd:
– De staat van het dak dusdanig slecht is dat Installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
– Indien er onvoldoende materialen aanwezig zijn om de opdracht uit te voeren;
– Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
5. Wanneer de installatiewerkzaamheden worden afgebroken dan wel de ontbinding van de
Overeenkomst wordt ingeroepen door WattSlimmer op grond van het vierde lid van dit artikel,
dan is Koper/Opdrachtgever de tot dat moment gemaakte kosten volledig verschuldigd aan
WattSlimmer . De door WattSlimmer opgegeven of overeengekomen leverings-
/uitvoeringstermijnen hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale
termijnen te beschouwen.
6. De levertijd vangt aan wanneer over alle details van de Overeenkomst een akkoord is bereikt
en nadat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van
WattSlimmer zijn gesteld en de eventueel overeengekomen (deel)betaling is ontvangen.
7. Een afgesproken termijn wordt verlengd met de periode van vertraging die aan de zijde van
WattSlimmer ontstaat als gevolg van het niet-voldoen van de Koper/Opdrachtgever aan enige
uit de Overeenkomst met WattSlimmer voortvloeiende verplichting of van Koper/Opdrachtgever
te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
8. Indien Koper/Opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen, zal WattSlimmer deze
gedurende een maand opslaan en Koper/Opdrachtgever binnen 10 werkdagen schriftelijk
meedelen, dat de zaken door hem kunnen worden afgehaald tegen contante betaling van het
totale verschuldigde bedrag. Na ommekomst van de termijn van een maand is WattSlimmer
gerechtigd weer vrij over de zaken te beschikken, onverminderd haar aanspraken jegens
Koper/Opdrachtgever.
9. Overschrijding van de leveringstermijn binnen redelijke grenzen geeft Koper/Opdrachtgever
geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of vergoeding voor elke
vorm van gevolgschade, tenzij er aan de kant van WattSlimmer sprake is van opzet of
roekeloosheid.
10. In geval van niet-tijdige levering is WattSlimmer eerst in verzuim nadat Koper/Opdrachtgever
WattSlimmer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en WattSlimmer daarbij een redelijke termijn
heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens Koper/Opdrachtgever te voldoen.
Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk
overeengekomen (leverings)termijn, doch tenminste 14 dagen.

Artikel 6 – Zonnepanelen, laadpalen, meterkasten en airco’s

1. De verantwoordelijkheid voor de werking van
zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem ligt na oplevering van het systeem bij de
Koper/Opdrachtgever. Storingen of defecten zullen terstond aan WattSlimmer worden gemeld.
2. De Koper/Opdrachtgever is verplicht het zonnepanelensysteem Overeenkomstig met haar
bestemming te gebruiken.
3. Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de Koper/Opdrachtgever er zorg voor dat de
vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is.
De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Koper/Opdrachtgever.
4. Indien de Koper/Opdrachtgever geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot
stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt
gemaakt.
5. De Koper/Opdrachtgever vrijwaart WattSlimmer en stelt haar volledig schadeloos voor alle
schade die het gevolg is van het feit dat het zonnepanelensysteem zonder een noodzakelijke
toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.
6. De betaalde BTW voor de aanschaf van de zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem kan
onder bepaalde voorwaarden en volgens actuele regelgeving wordt teruggevraagd bij de
Belastingdienst. Ter ondersteuning van de Koper/Opdrachtgever biedt WattSlimmer een BTW
teruggaveservice aan. De daadwerkelijke toekenning van BTW teruggave wordt bepaald door
de Belastingdienst. WattSlimmer kan op geen enkele wijze door de Koper/Opdrachtgever
verantwoordelijk worden gehouden voor het niet toegekend krijgen van een BTW teruggave.
De aanvraag van de BTW teruggave komt volledig voor rekening en risico van de
Koper/Opdrachtgever.
7. Indien het originele product niet voorradig is, behoudt WattSlimmer zich van het recht om een
alternatief product te leveren.

Artikel 7 – Annuleren Overeenkomst

1. Annulering van de Overeenkomst door de Koper/Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien
zulks schriftelijk geschiedt binnen 2 weken na het sluiten van de Overeenkomst. Met
inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte
voorbereidingskosten door WattSlimmer aan de Koper/Opdrachtgever in rekening worden
gebracht, vastgesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag.
2. Indien annulering van de Overeenkomst plaatsvindt binnen 72 uur die zijn gelegen voor het
overeengekomen tijdstip van aanvang van de installatiewerkzaamheden, is de
Koper/Opdrachtgever naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd
welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs. Vindt annulering plaats binnen
24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van aanvang van de
installatiewerkzaamheden, dan is de Koper/Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs
verschuldigd.
3. In geval van annulering is de Koper/Opdrachtgever, ongeacht het tijdstip van annulering,
gehouden de kosten die WattSlimmer uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde –
Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan WattSlimmer te vergoeden.
4. Indien koper/opdrachtnemer de Overeenkomst annuleert na installering van het
zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem, wordt de volledige overeengekomen prijs
in rekening gebracht, vermeerderd met de kosten voor verwijdering van het gemonteerde
zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem.

Artikel 8 – Betaling, verplichting Koper/Opdrachtgever

1. Betaling dient te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen de
overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
3. Koper/Opdrachtgever dient te betalen zonder enige aftrek. Voor Koper/Opdrachtgever, zijnde
ondernemer, heeft te gelden dat iedere verrekeningsbevoegdheid uit welken hoofde en om
welke reden dan ook uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat bezwaren tegen de hoogte van de
door WattSlimmer in rekening gebrachte facturen de betalingsverplichting van
Koper/Opdrachtgever, zijnde ondernemer, niet opschort.
4. Indien WattSlimmer voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst duidelijke aanwijzingen
ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de Koper/Opdrachtgever,
geeft WattSlimmer het recht de uitvoering van de Overeenkomst te beëindigen. Weigering van
de Koper/Opdrachtgever om zekerheid te stellen, waaronder begrepen een al dan niet
gebruikelijke vooruitbetaling, geeft WattSlimmer het recht de Overeenkomst als ontbonden te
beschouwen onverminderd het recht van WattSlimmer tot vergoeding van kosten schade en
interesse alsmede winstderving.
5. Onverminderd het vorenstaande is WattSlimmer gerechtigd om de uitvoering van de
Overeenkomst, waaronder de installatiewerkzaamheden, op te schorten, indien
Koper/Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, ook die
ter zake van voorafgaande Overeenkomsten en ook indien ter zake de onderhavige
Overeenkomst een vaste levertijd is overeengekomen. De vorderingen van WattSlimmer zijn in
dit geval onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van WattSlimmer op vergoeding van de
kosten, de schade en de rente welke WattSlimmer als gevolg hiervan lijdt en haar recht de nog
niet betaalde maar wel geleverde goederen terug te vorderen.
6. Reclameren naar aanleiding van de uitgevoerde installatiewerkzaamheden en/of de facturen
dient binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan WattSlimmer
kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur geacht wordt de
onderliggende (gedeelten van de) Overeenkomst(en) correct weer te geven en door
Koper/Opdrachtgever, zijnde ondernemer, te zijn goedgekeurd.
7. Bij niet-tijdige betaling is Koper/Opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere
ingebrekestelling of sommatie, in verzuim. Vanaf de datum van verzuim zijn alle vorderingen
van WattSlimmer terstond opeisbaar en is Koper/Opdrachtgever aan WattSlimmer over het
openstaande bedrag een maandelijks – waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
maand wordt gerekend – te betalen rente van 1% verschuldigd, onverminderd alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die WattSlimmer als gevolg van nietnakoming door Koper/Opdrachtgever heeft moeten maken.
8. Indien de Koper/Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst, waaronder de
verplichting tot betaling, niet nakomt dan wel WattSlimmer goede grond heeft te vrezen dat
Koper/Opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan is
WattSlimmer zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde
zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem terug te nemen. In dat verband verleent de
Koper/Opdrachtgever hierbij aan WattSlimmer of aan door WattSlimmer aan te wijzen derden
onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging om de plaatsen te betreden waar de
zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem zich bevinden en die goederen mee terug te
nemen.
9. WattSlimmer is te allen tijde gerechtigd van de Koper/Opdrachtgever nadere zekerheidsstelling
te vragen en haar prestaties op te schorten totdat deze zekerheid is verschaft.
10. De Koper/Opdrachtgever, zijnde ondernemer, verplicht zich om op eerste verzoek van
WattSlimmer er aan mee te werken dat op de door WattSlimmer geleverde
zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem, die door betaling in eigendom van
Koper/Opdrachtgever zijn overgegaan, een (stil)pandrecht wordt gevestigd ten behoeve van
WattSlimmer Dit tot zekerheid van de nakoming van de vorderingen, anders dan die genoemd
onder lid 1 van dit artikel, waaronder begrepen toekomstige vorderingen die WattSlimmer op
Koper/Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen.

Artikel 9 – Garantie

1. WattSlimmer garandeert de goede werking van het geleverde product overeenkomstig de
garantievoorwaarden, welke bij levering van het product worden bijgevoegd, en aldus bekend
zijn bij Koper/Opdrachtgever.
2. De in aanbiedingen, prijsopgaven, facturen, folders, catalogi, voorraadlijsten, circulaires,
elektronische gegevensdragers, website en ander reclamemateriaal van welke aard dan ook
vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven
tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Voor
onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is WattSlimmer niet verantwoordelijk.
3. Voor onjuistheden in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen e.d.
voorkomende in onder artikel 7.2. vermelde informatiedragers, is van WattSlimmer niet
verantwoordelijk.
4. De garantieverplichtingen van WattSlimmer voor het product zijn nimmer groter, nog van langere
duur dan de garantieverplichtingen van de fabrikant(en) daarvan jegens WattSlimmer , tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst. Koper/Opdrachtgever kan de
garantievoorwaarden van de fabrikant op aanvraag inzien.
5. Indien ter zake voornoemde fabrieksproducten geen fabrieksgarantie van toepassing is, geeft
WattSlimmer evenmin garantie.
6. Garantie strekt zich nimmer uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren,
extreme weersomstandigheden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van
andere materialen dan geadviseerd door WattSlimmer en vormveranderingen van het object
waarop het product bevestigd is.
7. Ter aanvulling op het voorgaande strekt garantie zich nimmer uit tot defecten die zijn ontstaan
ten gevolge van het handelen, op welke wijze dan ook, van Koper/Opdrachtgever

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. WattSlimmer is slechts aansprakelijk voor schade indien de Koper/Opdrachtgever aantoont dat
deze is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Zonneprofijt.
2. Indien WattSlimmer op grond van het voorgaande lid gehouden is tot schadevergoeding, dan
wordt deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan Koper/Opdrachtgever in rekening
is gebracht of het bedrag dat met Koper/Opdrachtgever is overeengekomen voor het kopen
plaatsen van de zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem waarin de oorzaak van de
schade is gelegen.
3. Koper/Opdrachtgever is gehouden om de zonnepanelen/laadpalen/(hybride) warmtepompen/CV ketels/meterkasten/thuisbatterijen/aircosysteem direct
te onderzoeken of deze beantwoorden aan de Overeenkomst (kwantiteit, kwaliteit, schade etc.).
Klachten over de geleverde goederen of de verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na montage schriftelijk en met een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat WattSlimmer adequaat kan reageren, aan
WattSlimmer te worden gemeld.
4. WattSlimmer is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of storingen aan voor aanvang van de
installatie door WattSlimmer bestaande installatie(s), wanneer deze niet of niet naar behoren
werken als gevolg van installatie van nieuwe producten door WattSlimmer .
5. WattSlimmer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een fout of onoordeelkundig
gebruik van Koper/Opdrachtgever.
6. WattSlimmer is niet aansprakelijk voor schade wanneer Koper/Opdrachtgever tot verwerking
en/of doorlevering is overgegaan terwijl hij het gebrek of de schade door eenvoudige controle
had kunnen constateren.
7. Indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, hoe ook genaamd,
komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Koper/Opdrachtgever heeft steeds de verplichting
zich hiertegen te verzekeren.
8. Koper/Opdrachtgever is gehouden WattSlimmer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden
ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen WattSlimmer mochten doen gelden.

Artikel 11 – Overmacht

1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van WattSlimmer om, al dan niet ten tijde van het
sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de
Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van WattSlimmer kan worden verlangd, gelden als
overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden WattSlimmer van de verplichtingen tot
nakoming.
2. Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere
weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel, beperkende
overheidsmaatregelen, waaronder ook begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen,
oorlog en oorlogsgevaar.
3. Ingeval van overmacht heeft WattSlimmer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de Overeenkomst zodanig te wijzigen
dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt, zonder dat de Koper/Opdrachtgever aanspraak kan
maken op schadevergoeding. Indien WattSlimmer op het moment van ontbinding al prestaties
ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij
WattSlimmer schriftelijk aan de Koper/Opdrachtgever te kennen heeft gegeven op de
ongedaanmaking aanspraak te willen maken.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op
Koper/Opdrachtgever over, nadat Koper/Opdrachtgever al hetgeen hij ter zake de
Overeenkomst met WattSlimmer is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede
begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele
ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. Koper/Opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet
belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
3. Koper/Opdrachtgever is verplicht en gehouden WattSlimmer terstond schriftelijk op de hoogte te
stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel
een eigendomsvoorbehoud rust.
4. Indien de Koper/Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst, waaronder de
verplichting tot betaling, niet nakomt dan wel WattSlimmer goede grond heeft te vrezen dat
Koper/Opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan is
WattSlimmer zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen. In dat
verband verleent de Koper/Opdrachtgever hierbij aan WattSlimmer of aan door WattSlimmer aan
te wijzen derden onvoorwaardelijke en onherroepelijke machtiging om de plaatsen te betreden
waar de goederen zich bevinden en die goederen mee terug te nemen.
5. WattSlimmer is te allen tijde gerechtigd van de Koper/Opdrachtgever nadere zekerheidsstelling
te vragen en haar prestaties op te schorten totdat deze zekerheid is verschaft.
6. De Koper/Opdrachtgever, zijnde ondernemer, verplicht zich om op eerste verzoek van
WattSlimmer eraan mee te werken dat op de door WattSlimmer geleverde goederen die door
betaling in eigendom van Koper/Opdrachtgever zijn overgegaan een (stil)pandrecht wordt
gevestigd ten behoeve van WattSlimmer tot zekerheid van de nakoming van de vorderingen,
waaronder begrepen toekomstige vorderingen, die WattSlimmer op Koper/Opdrachtgever mocht
hebben verkrijgen.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt WattSlimmer
zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele
eigendomswet- en regelgeving.
2. Alle door WattSlimmer aan Koper/Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals documenten,
adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen, ontwerpen, schetsen,
software etc. blijven eigendom van WattSlimmer en zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door de Koper/Opdrachtgever voor het doel waarvoor deze aan Koper/Opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld. Deze stukken mogen door Koper/Opdrachtgever, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van WattSlimmer niet voor andere doeleinden worden
gebruikt noch worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden
worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. In geval van ongeoorloofd gebruik door Koper/Opdrachtgever van de stukken als hiervoor
bedoeld, verbeurt Koper/Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.000, – (duizend
euro) per overtreding, onverminderd de overige rechten van WattSlimmer , waaronder die op
volledige vergoeding van de door haar geleden schade, waaronder gederfde winst en de kosten
voor het opstellen van de betreffende stukken.
4. De Koper/Opdrachtgever garandeert WattSlimmer dat op alle door hem aangeleverde stukken,
zoals documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen,
ontwerpen, schetsen, software etc., geen rechten van derden rusten. WattSlimmer wordt door
de Koper/Opdrachtgever volledig gevrijwaard voor aanspraken van derden terzake. Indien en
voor zover WattSlimmer door derden ter zake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt
aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die WattSlimmer ter afwering van de
vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de Koper/Opdrachtgever, zulks
ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen WattSlimmer en Koper/Opdrachtgever, waaronder
aanbiedingen en offertes van WattSlimmer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg
op te lossen.
3. De rechter in de vestigingsplaats van WattSlimmer is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met rechtsverhoudingen waarbij
WattSlimmer is betrokken, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
WattSlimmer de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.